Zásady ochrany osobních údajů na webu Loono

I. Úvodní informace

1. Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “loono”).

 

2. Jakožto správce osobních údajů můžete loono kontaktovat takto:

 • písemně na adrese: Dům Radost, Loono, z.s., nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
 • nebo
 • elektronicky prostřednictvím e-mailu: marketing@loono.cz

3. Loono jako správce zpracovává Vaše údaje, které jste mu poskytli při vzájemné komunikaci, v rámci smluvní spolupráce nebo které získal při Vaší návštěvě našeho webu. 

4. Tyto zásady zpracování osobních údajů v loono stanoví typy osobních údajů fyzických osob, na které se vztahuje GDPR, které loono shromažďuje, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje loono shromažďuje a používá, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.

5. Vzhledem k tomu, že loono přistupuje ke správě osobních i jakýchkoliv jiných údajů zodpovědně a jejich ochrana je pro loono prioritní, postupuje obdobně i v případě ochrany a užití údajů osob, na které se GDPR nevztahuje, je-li takový postup možný a účelný.

II. Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Osobními údaji, které loono zpracovává, se rozumí:

 • 1a) osobní údaje poskytované podporovatelem loono - zpravidla dárcem za účelem uzavření darovací či jiné smlouvy a sdělované prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, telefonicky nebo i prostřednictvím platformy darujme.cz, a konkrétně: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (je-li vyplněno), adresa bydliště, kontaktní adresa, datum narození/rodné číslo, výše a frekvence daru, způsob platby daru (vč. údaje o bankovním spojení při bezhotovostní platbě); to vše i v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými na  www.darujme.cz, je-li darovací smlouva uzavírána tímto způsobem. 

 • 1b) osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který se rozhodl kontaktovat loono prostřednictvím některého z kontaktních formulářů na webu - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaj o tom, kde zájemce studuje, údaj o tom, kde se o nás zájemce dozvěděl a jeho vzkaz.* 
 • 1c) osobní údaje poskytované osobou, která kontaktujte loono mimo web, tj. e-mailem či telefonicky, a to zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, kontaktní adresa, vzkaz.*

*Citlivé osobní údaje návštěvníka webu obsažené v jeho vzkazu odeslaném prostřednictvím kontaktního formuláře jako tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení GDPR (např. informace o zdravotním stavu, osobní příběh, žádost o pomoc, fotografie aj.) jsou zpracovávány na základě samostatného a výslovného souhlasu návštěvníka udělovaného vložením informací do formuláře a odesláním vzkazu. V opačném případě by nebylo možné vzkaz vyřídit. V případě sdělení takových citlivých osobních údajů prostřednictvím e-mailu či telefonicky vyslovuje příslušná osoba svobodný a výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů již samotným dobrovolným kontaktováním a vyhledáním loono.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat a údaje budou smazány.

2. Vedle výše uvedených údajů shromažďuje či zpracovává Loono při návštěvě webu i tyto údaje:

 • 2a) demografické údaje (např. jazyk, město, země, pohlaví, věk), 
 • 2b) údaje o Vašich zájmech jakožto uživatele našeho webu (tj. informace o Vaší online návštěvě webu aj.), 
 • 2c) IP adresa, typ prohlížeče, operační systém zařízení (tj. informace o zařízeních, ze kterých na web přistupujete).

Údaje uvedené v tomto bodě 2 jsou vždy v plném rozsahu anonymizované a tedy nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů a přidělit tyto údaje ke konkrétní osobě. Ačkoliv jsou tyto údaje z působnosti nařízení o GDPR vyloučeny, považujeme za vhodné informovat Vás o jejich zpracování v anonymizované podobě.

 

3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • 3a) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění darovací či jiné smlouvy uzavírané mezi Vámi a loono (i prostřednictvím portálu darujme.cz a dle tam uvedených podmínek) a tedy naplnění smluvního vztahu (vč. vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, zpracování daru v rámci účetní a daňové agendy, zaslání informací o využití daru aj.).
 • 3b) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem na poskytování služeb souvisejících s návštěvou webu, vytváření statistik pro marketingové účely a zpracování informací týkajících se návštěvnosti webu pro interní a marketingové potřeby loono, to vše ve snaze porozumět chování návštěvníků našeho webu a jejich potřebám a představit jim v co nejširší možné míře projekty loono, dále oprávněný zájem na vyřízení vzkazů obdržených telefonicky, prostřednictvím e-mailu či kontaktního formuláře v případě vzkazů od dárců nebo jiných smluvních partnerů a na výkonu přímého marketingu v případě dárců a jiných smluvních partnerů (zasílání newsletteru s obsahem dárcovských výzev, žádostí o podporu loono, poděkování za dar aj. v souvislosti se smluvním vztahem). 
 • 3c) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělovaný loono odesláním vzkazů prostřednictvím kontaktních formulářů či e-mailu nebo předaných telefonicky a za účelem vyřízení obdržených vzkazů a kontaktování Vaší osoby.* 

*Souhlas se zasíláním newsletteru je (v případě absence smluvního vztahu) udělován samostatně při přihlášení se k odběru newsletteru.

 

4. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany loono je:

 • 4a) splnění smluvního vztahu založeného na základě darovací či jiné smlouvy a výkon práv a povinností z toho plynoucích; při uzavření darovací či jiné smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné k řádnému splnění smlouvy - bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany loono ji splnit,
 • 4b) vedení evidence dárců a smluvních partnerů, a to i pro účetní a daňové účely a dále za účelem plnění s tím souvisejících zákonných povinností,
 • 4c) vyřízení vzkazů osob kontaktujících loono prostřednictvím kontaktních formulářů či e-mailem nebo telefonicky (zasílání odpovědí, podnětů aj.),
 • 4d) vedení evidence zájemců o připojení se k týmu loono jako školitelé nebo dobrovolníci a správa databáze,
 • 4e) vedení evidence zájemců o organizaci akcí loono,
 • 4f) zvýšení bezpečnosti webu, zlepšení kvality služeb a projektů loono,
 • 4g) výkon marketingových aktivit ze strany loono (např. zobrazování reklam, remarketing, provádění analýz aj.) a přímého marketingu ve stanovených případech.

5. Soubory cookies

Loono používá v rámci fungování webu a za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Cookies jako malé textové soubory vznikají navštívením každé webové stránky a využívají se jako standardní nástroje pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Díky nim dokážeme odlišit - nikoliv identifikovat - jednotlivé návštěvníky našeho webu a přizpůsobit jeho obsah preferencím daného uživatele.

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • 5a) funkční cookies - zajišťují základní funkcionalitu webu a jejich využívání není možné vypnout,
 • 5b) analytické cookies - se využívají především pro měření návštěvnosti webu a pomáhají nám vylepšit služby a fungování našeho webu. Na webu pracujeme pouze s anonymizovanými cookies a není tedy možné zjistit, jak se konkrétní uživatel na webu choval. Pokud s jejich ukládáním nebudete souhlasit, je možné je vypnout. 
 • 5c) marketingové cookies - se využívají za účelem zlepšování našich služeb např. prostřednictvím personalizace reklamy. Pokud s jejich ukládáním nebudete souhlasit, je možné je vypnout. 

Poznatky takto získané používáme zejména za účelem zlepšení zážitku z návštěvy webu a lepšího pochopení způsobu používání našeho webu ze strany jeho uživatelů. Takto získané informace užíváme pro marketingové a reklamní účely (např. zobrazování relevantní reklamy).

V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout/odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies apod. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebude možné užívat web uživatelsky komfortním způsobem.

III. Doba uchovávání osobních údajů

 

1. Loono jakožto správce uchovává osobní údaje:

 • 1a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a loono a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu, to vše při zohlednění povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, daňovými předpisy apod.,
 • 1b) zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu pěti let od jeho vzniku,
 • 1c) do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů loono Vaše osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů - subdodavatelé správce

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž loono osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však loono sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch loono. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:

 • 1a) osoby podílející se procesu zpracování smluv (kupř. Nadace Via a portál darujme.cz v souladu s tam uvedenými podmínkami, Salesforce, finanční, účetní a daňový poradce, poskytovatelé právních služeb, poskytovatel platebních a bankovních služeb),
 • 1b) osoby zajišťující provoz webu a poskytující další služby s tím spojené včetně aplikace (Breezy s.r.o. - solidpixels, CGI IT CZ),
 • 1c) osoby zajišťující marketingové služby, jejich nastavení a optimalizaci, osoby poskytující cloudové služby (SmartSelling - služba SmartEmailing, Google - služby Google Ads, Analytics, Google Tag Manager, Meta, Seznam - služba Sklik, Smartlook),
 • 1d) poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb,
 • 1e) orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení, je-li nám uložena či zákonem stanovena povinnost jim údaje zpřístupnit.
 

2. Loono upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU). V současné době se tak však neděje. Dojde-li v tomto ohledu ke změně, budete včas informováni prostřednictvím těchto podmínek.

V. Vaše práva

 

1. V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

 • 1a) právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR - pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás loono má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.
 • 1b) právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás má loono k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy, 
 • 1c) právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR - používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má loono, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,
 • 1d) právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR - je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a loono nemá další důvod je používat) aj. 
 • 1e) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání loono zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem loono a pokud převáží Váš zájem, pak loono na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě loono přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.
 • 1f) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost, 
 • 1g) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 

2. Současně, ač loono vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.

VI. Zabezpečení osobních údajů

 

1. Loono prohlašuje, že přijalo veškerá technická a organizační opatření potřebná k zabezpečení osobních a jiných údajů uživatelů webu, a to zejména prostřednictvím provozovatele webu, kterým je Breezy s.r.o. - solidpixels.

2. Loono rovněž přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy se zabezpečeným a omezeným přístupem. Komunikace mezi Vámi a loono v prostředí webu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu či osoby, s nimiž správce uzavřel odpovídající smlouvy o zpracování osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Návštěvou webu loono či komunikací s loono, a to i v rámci výše uvedených smluvních vztahů, berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů v loono a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. Loono si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů v loono bude vždy uvedena na webu.

3. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 9. září 2022.

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.