PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍM CITLIVÝCH ÚDAJŮ

Milý fanoušku Loono,

děkujeme za tvou zprávu a jsme rádi, že i Loono mohlo svou činností přispět k tvému zdraví. Jelikož tvůj příběh považujeme za inspirativní a důležitý pro ostatní, rádi bychom jej zařadili mezi ostatní příběhy na našem webu www.loono.cz nebo jej zprostředkovali široké veřejnosti prostřednictvím našich sociálních sítí a prezentací. Za tímto účelem tě prostřednictvím našeho formuláře žádáme o udělení souhlasu s takovým způsobem použití a se zpracováním osobních a citlivých údajů, které se mj. řídí těmito pravidly pro zpracování citlivých údajů a dále pravidly o ochraně osobních údajů uvedených na našem webu www.loono.cz.

Odesláním vyplněného formuláře uděluješ spolku Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (dále také jen “správce osobních údajů” nebo “loono”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovával předané osobní a zejména citlivé údaje obsažené ve tvém vzkazu či jiném sdělení, a to jako zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení GDPR, nerozhodl-li ses nakonec v rámci formuláře souhlas neudělit. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 

 

Zákonným důvodem pro zpracování a užití těchto údajů v rámci vyřizování a následného zpracování či užití tvého vzkazu je tvůj výslovný souhlas. Zpracovávanými údaji se v jejich souhrnu (a jsou-li nám předány) rozumí:

 • křestní jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • obsah vzkazu - citlivé údaje,
 • fotografie,
 • věk.

Účelem zpracování osobních a citlivých údajů je vyřízení tvého vzkazu k tomu pověřenou osobou (vč. následné možné komunikace mezi tebou a loono) a dále prezentace textu vzkazu - příběhu (vč. uvedení křestního jména a případného uvedení fotografie a věku) na webu www.loono.cz v sekci “příběhy”, na sociálních sítích loono či jeho zakladatelů a nejvyššího vedení (např. Facebook, Instagram, LinkedIn aj.), v newsletteru loono a dále v prezentacích a nabídkách kampaní loono ve snaze upozornit cílovou skupinu na danou problematiku.

 

Souhlas je svobodný a dobrovolný a je odvolatelný. Souhlas je udělován do doby jeho odvolání. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svůj souhlas se zpracováním citlivých údajů můžeš kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu s odvoláním takto uděleného souhlasu na e-mailovou adresu: marketing@loono.cz.
 

Zpracování údajů poskytovaných v rámci toho souhlasu je prováděno ze strany loono jakožto správce osobních údajů a dále našimi dodavateli, kterými jsou: 

 
 • Solidpixels (tvůrce a správce našeho webu www.loono.cz), 
 • provozovatelé sociálních sítí Facebook, Instagram, LinkedIn,
 • SmartEmailing (nástroj pro e-mail marketing - newsletter),
 • Google (poskytovatel e-mailových a cloudových služeb).

Při zpracování údajů tímto způsobem máš právo:

 • se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o informaci o tom, jaké osobní - citlivé údaje o tobě zpracováváme,
 • na přístup a opravu citlivých údajů, které zpracováváme,
 • požadovat omezení zpracování,
 • na přenositelnost údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Pokud máš pochybnosti o tom, že údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžeš nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dozorovým orgánem je v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů.

 Ve všech záležitostech týkajících se zpracování citlivých údajů nás můžeš kontaktovat na e-mailové adrese: marketing@loono.cz. 

Tvé Loono